Tsubasa Amami buồn bị lợi dụng chịch trong nhà nghỉ